Spotkanie Rady Głównej, Rady Prezesów i Głównej Komisji Rewizyjnej - 09 grudnia 2023 r. w Warszawie godzina 09.00

Smaller Default Larger

.

IX Kongres SHDK RP

   W dniu 24 września 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbył się IX Walny Zjazd Delegatów - Kongres Zwyczajny Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polski. Otwarcia obrad Krajowego Zjazdu Delegatów SHDK RP dokonał Tomasz Ogrodnik, Prezes Rady Głównej SHDK RP następnie wprowadzono sztandar klubu HDK Nadzieja  i odśpiewano Hymn Polski. Prezes SHDK RP przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz delegatów. W Kongresie Zwyczajnym wzięło udział 41 klubów przedstawicieli z terenu całego kraju.

   Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne Rady Głównej SHDK RP, finansowe oraz sprawozdanie z pracy Głównej Komisji Rewizyjnej. Udzielono ustępującej Radzie Głównej SHDK RP oraz Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium. Podczas obrad jednym z punktów były wyróżnienia, wręczenie odznaczeń i podziękowania za pracę w IX kadencji SHDK RP dla Prezesów poszczególnych klubów, Rady Prezesów oraz delegatów i zaproszonych gości. Została wybrana Rada Główna na X kadencję 2022-2026 oraz Główna Komisja Rewizyjna, skład poniżej, uchwalony został nowy Statut tekst jednolity.
 
  Całe wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa podkarpackiego Pana Władysława Ortyla, za które składamy bardzo serdeczne podziękowania za udostępnienie bezpłatnie sali konferencyjnej dla SHDK RP,  zorganizowanie poczęstunku dla wszystkich delegatów, przywiezienie i odwiezienie na miejsce zakwaterowania wszystkich dzisiejszych delegatów i zaproszonych gości na Kongresie. Składamy także wyrazy wdzięczności dla Członka Zarządu  Województwa podkarpackiego Stanisława Kruczka za wsparcie w organizacji całego wydarzenia.
 
Wybrano nowe władze SHDK RP na X kadencję 2022-2026 w osobach:
Rada Główna:
Prezes - Julian Aleksander Michaś
Wiceprezes - Marek Krzysztof Roman
Wiceprezes - Stanisław Franciszek Kowalczyk
Skarbnik - Darosław Malara
Sekretarz - Danuta Maria Szostek
 
Wybrano nową Główną Komisję Rewizyjną SHDK RP w osobach;
Bartłomiej Siwiński - Przewodniczący
Tomasz Lipiński - Wiceprzewodniczący
 

Zdjęcia z IX Kongresu SHDK RP w Rzeszowie

Materiał przygotował administrator

W dniu 08.10.2021r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się Uroczyste Spotkanie Członków Klubu SHDK przy NSK Bearing’s.

    Klub HDK przy NSK Bearing's Polska S.A.w Kielcach (dawna FŁT „ISKRA”), działa od 1973 roku. Powstał jako klub zakładowy w czasach, kiedy w „ISKRZE” pracowało ponad 5 tys. ludzi. Klub jako jedyny, działając przy zakładzie, przetrwał czasy transformacji i mając ogromne wsparcie we władzach firmy, Urzędu Miasta Kielce, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz władzach Wojewódzkich, stał się klubem o którym mówi się w całym województwie. Od początku działalności w 1973r. do czasu przemian niósł pomoc nie tylko dla pracowników firmy ale również odpowiadał na każde wezwanie ówczesnej Stacji Krwiodawstwa w Kielcach. Wielokrotnie odnotowano wyjazdy do dużych centrów medycznych bo po prostu była taka potrzeba. Wprowadzenie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” w 1989 r. umożliwiło skupienie się w klubach innych niż czerwonokrzyskie. W 1996 r. klub wstąpił do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej. Od początku XXI wieku klub otworzył się na osoby, które nie są pracownikami firmy i stał się klubem otwartym dla wszystkich chętnych, którzy chcą oddawać krew pod egidą Klubu i Stowarzyszenia. Należy podkreślić fakt, że współpraca klubu z RCKiK, Zarządem Okręgowym PCK, władzami Wojewódzkimi, Miejskimi jak i firmy nadal układa się bardzo dobrze. Członkowie klubu odpowiadają na każde wezwanie RCKiK, oddając krew systematycznie i stale, uzupełniając zapasy najcenniejszego z leków. W ciągu 48 lat działalności członkami klubu było ponad 700 osób. W ciągu tego okresu klubowicze oddali ponad 9.8 tys. litrów krwi. Rok 2020 zamykamy wynikiem ponad 186 litrów krwi. Rok 2021 również ponad 180 litrów krwi. Biorąc pod uwagę czas pandemii, wynik należy uznać za bardzo dobry. Dorobek klubu to również kilkanaście osób, które są zarejestrowane jako potencjalni dawcy szpiku i komórek macierzystych. Co roku do klubu zapisuje się kilka młodych osób, w ten sposób uzupełniając stan osobowy klubu. Należy podkreślić, że głównym celem tych ludzi jest chęć pomocy i ratowania życia ludzkiego najcenniejszym z leków. Krwiodawcy klubu ”ISKRY” robią to nieprzerwanie od 48 lat i to pomimo wielu problemów, z którymi przychodzi się mierzyć krwiodawcom na co dzień. Jako klub otwarty na ludzi zgromadził wśród swoich członków, krwiodawców pochodzących z całego województwa świętokrzyskiego. Klub jest marką samą w sobie i może trudno w to uwierzyć ale rzeczywistość jest taka, że chęć przetrwania w jedności działania klubu i służenia pomocą ludziom potrzebującym krwi trzyma ten klub w dotychczasowej kondycji, która pokazuje, że można robić rzeczy ważne i pożyteczne bez hałasu i poklasku. W imieniu wszystkich, którym nieśliście pomoc, bardzo Wam krwiodawcy dziękuję.
  Na uroczyste spotkanie krwiodawców zostali zaproszeni: Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Kielc, Przewodniczący Rady Miasta Kielce, Prezes Rady Głównej SHDK RP, Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Okręgowego PCK, Dyrektor RCKiK w Kielcach, Przedstawiciele firm NSK Bearing's w Kielcach, Iskra Centrum Narzędzi Specjalnych w Kielcach.
    Honorowym Patronatem spotkanie objęli:

   Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielc, Przewodniczący Rady Miasta Kielce.
    Patronatem Medialnym spotkanie objęli:

    Radio Kielce, Echo Dnia, TVP3 Kielce.

    Na spotkaniu będą wręczone odznaczenia Państwowe i Resortowe:
Odznaczenia od Ministra Zdrowia
Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu :

Grecak Grzegorz
Wodecki Jakub

 Odznaka od Ministra Zdrowia
„Za zasługi dla ochrony zdrowia”
    
Czekaj Zdzisław
Dusza Ciechanowska Anna
Domagała Dariusz              
     Nowakowski Janusz

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia:
    
    Chatys Marcin
    Gawęcki Kamil
    Trzcina Waldemar
    Witkowski Krzysztof
    Wychowaniec Marek

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia:
    
    Borowiec Adam
    Głombiński Piotr
Piwowar Artur
Piwowarski Łukasz
                   
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia:
    
    Chacaga Paweł
    Żołądek Dorota

 


Materiał opracował Wojciech Krełowski.

Opublikował Julian Aleksander Michaś