Jubileusz 35. lat Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej - Gdynia 23-25 sierpnia 2024 r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Smaller Default Larger

 

09 marca 2024 r. Rada Prezesów Rada Główna Główna Komisja Rewizyjna

W dniu 09.03.2024 w Dąbrowie Górniczej odbyła się kolejna Rada Główna i Rada Prezesów SHDK RP. Na przewodniczącego obrad wybrano Juliana Aleksandra Michasia a na sekretarza Danutę Marię Szostek.

  Po przedstawieniu porządku obrad wniesiono jedną poprawkę dotyczącą sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dokumentacji kilku klubów. Do Komisji Uchwał i wniosków wybrani zostali Jacek Stochmal i Maciej Strysik, a do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano Macieja Chełmeckiego i Stanisława Kowalczyka. Po przeliczeniu obecnych poinformowano, że na Sali obecnych jest 100% Rady Głównej i 22 członków Rady Prezesów z  głosem doradczym.
   W czasie dyskusji Marek Roman omówił współpracę z MZ i NCK w sprawach wniosków o przyznanie odznak dla Dawców. Skarbnik Darosław Malara omówił sprawy podatku CIT.
Prezes Julian Michaś omówił wstępne ustalenia dotyczące obchodów jubileuszu 35-lecia Stowarzyszenia. 
- Ustalono, że w ujednoliconych adresach mailowych będą ujęte nazwy miast i nazwy klubów jeśli jest taka potrzeba. 
   Po przerwie dalej omawiano propozycje obchodów jubileuszu Stowarzyszenia, sprawy promocji w mediach społecznościowych oraz sprawy pomocy dla Rodaków z Białorusi.
Nie zostały podjęte żadne uchwały.

Po zamknięciu obrad Prezes Rady Głównej podziękował wszystkim za przybycie i życzył dobrego powrotu do domu.

Opracował Marek Krzysztof Roman

 

 

 

   W dniu 19.08.2023 miały miejsce obchody 15-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” przy OSP Harta. Te lata wypełnione 35 akcjami zbiórki krwi zgromadziły 2000 potencjalnych dawców, z których 1317 oddało łącznie 634,58 litrów krwi. Jednym ze współpracujących podmiotów jest Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, na którego terenie odbywa się doroczna zbiórka.

   Partnerem obchodów jubileuszowych było Województwo Podkarpackie, patronat objął Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii Harta ks. Tomasza Węgrzyńskiego oraz księży rodaków: Bogusława Kośmidra i Macieja Gierulę. Niezwykły  charakter uroczystości podkreślał udział 20 pocztów sztandarowych z całej Polski. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, między innymi: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Senator RP Stanisław Ożóg, radny Sejmiku Podkarpackiego Karol Ożóg, Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech, Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, Dyrektor RCKiK w Rzeszowie Ewa Zawilińska.

   Prezes Klubu- Jacek Stochmal – podziękował za wsparcie finansowe ze strony różnych darczyńców i instytucji oraz przede wszystkim krwiodawcom. Wydarzenie było okazją do wręczenia medalu: Zasłużony dla HDK „Nadzieja”.

   Prezes złożył serdeczne podziękowania za pomoc finansową  na zorganizowanie Jubileuszu: Urzędowi Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Urzędowi Gminy Dynów i Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie, Nadleśnictwu Kańczuga, Nadleśnictwu Dynów, Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów w Rzeszowie  oraz Piotrowi Hadam i Krystynie i Wiesławowi Gudyce z Harty.

   Podziękował również wszystkim honorowym krwiodawcom za to, że odpowiadają na apel, kiedy organizowane są zbiórki krwi oraz wszystkim  koleżankom i kolegom za okazaną pomoc przy organizacji zbiórek oraz na  uroczystości jubileuszowej.

Tekst: Ewa Hadam

Zdjęcia:  Zbigniew Lubecki

 

.